36 - 47 - M/01 Stavebnictví

Základní údaje

Délka přípravy:4 roky

Obor je určen:pro chlapce a dívky

Základní podmínky pro přijetí:úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ

Způsob ukončení přípravy:dobrý prospěch na ZŠ, splnění požadavků přijímacích zkoušek, dobré umístění v soutěžích

Poskytované vzdělání:maturitní zkouška po 4. ročníku střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Charakteristika obsahu vzdělání

 

Obsah studia tvoří předměty všeobecně vzdělávací a předměty odborné. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalosti žáků základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělávání žáků. V českém jazyce je kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností a na dovednosti správného písemného projevu.

Žáci si osvojí jeden cizí jazyk – anglický nebo německý - nejen pro potřebu běžné komunikace, ale i pro dorozumívání se zahraničními spolupracovníky. Studium je doplněno množstvím exkurzí na stavby, kde jsou žáci seznámeni se stavební praxí v reálných podmínkách. V průběhu studia v rámci předmětu praxe si žáci rovněž osvojí manuální dovednosti ve stavebních pracích.

Žáci jsou přijímáni do jednoho studijního oboru se společným základem všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů a na konci druhého ročníku si teprve zvolí specializaci. Nabízíme dvě zaměření, na pozemní stavby nebo stavební obnovu.

Mezi odborné předměty patří např. pozemní stavby, geodézie, stavební konstrukce, architektura a stavební materiály. Program zaměřený na stavební obnovu klade zvláštní důraz na opravy a revitalizace historických stavebních objektů.

Výpočetní technika a programy pro rýsování (Allplan, ArchiCad) se využívají při výuce odborných předmětů.

 

Uplatnění absolventů v praxi

 

Absolventi zaměření na pozemní stavby jsou po odborné stránce připraveni tak, aby po nástupní praxi a zapracování mohli vykonávat funkce technicko-hospodářských pracovníků ve stavebnictví, v oblastech činnosti stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, ve výrobě stavebních dílců

a betonářského zboží, ve stavebních laboratořích, na úseku správním nebo v oblasti výzkumu. Studium dává široký odborný základ i pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s podmínkami stanovenými živnostenským zákonem.

Absolventi zaměření stavební obnova získají základní přehled a znalosti ze stavebnictví, znalosti a dovednosti o speciálních postupech a stavebních technologiích užívaných při obnově historických objektů, které spadají do oblasti nemovitého kulturního dědictví. Vzhledem ke spolupráci s Národním památkovým ústavem jsou připravováni i na práci v památkovém sektoru.  

 

Možnosti dalšího vzdělávání

 

Absolventi jsou dále připravováni na studium takových oborů na vyšší odborné či vysoké škole, jako je např. architektura nebo urbanismus.

Kontakt

Střední průmyslová škola
T.G. Masaryka 3
357 33 Loket

Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz

všechny kontakty