Přijímací řízení 2016/2017

 

I. kolo přijímacího řízení školního roku 2016/2017

Pro uchazeče otevíráme následující obory vzdělání v denní formě vzdělávání:

 

18-20-M/01 Informační technologie

počet volných míst: 30

 

36-47-M/01 Stavebnictví

počet volných míst: 30

 

26-45-M/01 Telekomunikace

počet volných míst: 30

 

Kritéria přijímacího řízení

 

V I. kole přijímacího řízení bude postupováno dle následujících kritérií:

Část A - Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

a) průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky 

    počet bodů:   (5 - průměr) x 7

b) průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky 

    počet bodů:   (5 - průměr) x 5

c) hodnocení matematiky v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

    počet bodů:   (5 - známka) x 3

d) hodnocení českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

    počet bodů:   (5 - známka) x 3

e) hodnocení cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

    počet bodů:   (5 - známka) x 3

f) hodnocení chování ve 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a v  

    1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

     počet bodů:   (15 - součet známek)

g) uchazečům, kteří doloží nejpozději do 15. 3. 2016 úspěšnou účast ve vyšším než školním
     kole soutěže, která má vztah ke zvolenému oboru vzdělání (1.- 5. místo celkového         

     pořadí), budou započítány 3 body. Na později doložené doklady o účasti v soutěži nebude  

     brán zřetel.

 

V části A je možno získat maximálně 100 bodů.

 

Uchazeči musí splňovat všechny podmínky hodnocených bodů a) až f).

Uchazečům z 8. ročníku ZŠ nebo nižšího ročníku ZŠ, uchazečům z 9. ročníku ZŠ nebo třídy s upravenými vzdělávacími programy nebo uchazečům ze ZŠ speciální, a nebo uchazečům, kteří měli v předchozím vzdělávání nedostatečnou z jakéhokoli předmětu (kromě výchov) bude počet získaných bodů a) až f) vynásoben koeficientem –1,0.

Nebudou přijati uchazeči, jejichž součet všech bodů v části A bude nižší než 39.

 

Část B - Hodnocení výsledků dosažených při přijímací zkoušce

Přijímací zkouška se koná na základě materiálu Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky (č.j.:MSMT-26724/2015-3) ze dne 10. 9. 2015, formou centrálně zadávaných jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka a literatury.

 

Maximální možný, dosažený bodový zisk je 100 bodů (50 bodů z testu z matematiky a 50 bodů z testu z českého jazyka a literatury).

Uchazeč, který dosáhl v kterémkoli z testů 0 bodů, tj. nezískal žádné body, nevyhověl kritériím přijímacího řízení.

 

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou zajištěny odpovídající podmínky přijímacího řízení podle doporučení školského poradenského zařízení, které musí být doloženo do 15. 3. 2016.

 

Podmínky pro přijetí: 

O přijetí uchazečů bude rozhodovat jejich pořadí podle výsledků hodnocení celkového bodového zisku z části A a z části B přijímacího řízení a volné místo ve zvoleném oboru.

Podmínkou přijetí pro obor vzdělávání 36-47-M/01 Stavebnictví musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

 

Při rovnosti bodů z přijímacího řízení, k určení pořadí žáků, se bude postupovat dle těchto zásad:

1. Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

2. Klasifikace z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

3. Klasifikace z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

4. Klasifikace z I. cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

5. Průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky

 

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky, se promíjí na žádost test z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem, na základě kterého může uchazeč získat maximálně 50 bodů.

Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z druhého pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR,  se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto rozhovoru  může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Uchazečům bude zaslána pozvánka k vykonání přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury.

 

V Lokti  29. ledna 2016

 

Ing. Bc. Dana Krulišová, v.r.

ředitelka školy

Kontakt

Střední průmyslová škola
T.G. Masaryka 3
357 33 Loket

Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz

všechny kontakty