O škole

Střední průmyslová škola Loket má dobrou a dlouhodobou tradici v síti středních odborných škol Karlovarského kraje. Při různých příležitostech se přesvědčujeme o tom, že žáci školy jsou pro život dobře připraveni po stránce odborné i občanské a nachází uplatnění na trhu práce. Upřímný zájem o další vývoj školy ze strany absolventů i veřejnosti je pro nás nejen potěšením, ale i povzbuzením do další práce při vzdělávání a výchově techniků v karlovarském regionu.

Historie školy

Sídlem střední průmyslové školy je historická budova, která byla postavena roku 1835, vedle radnice města. Původně byla určena pro krajský úřad. Součástí školy je i sousední budova č. 2 postavená v romantickém stylu anglické gotiky v roce 1868 na místě dvou starších měšťanských stavení. Z gotických měšťanských domů jsou dosud zachovány kamenné, valeně klenuté sklepy. Škole patří také domov mládeže umístěný v budově bývalého okresního úřadu na severní straně náměstí.

Průmyslová škola byla založena v roce 1954. V padesátých letech nastal mohutný rozvoj těžebního průmyslu, ve zdejší oblasti zejména hnědého uhlí a uranové rudy. Tato skutečnost se promítla do otevření studijního oboru otvírka a těžba uhelných a rudných ložisek, do nichž byly přijaty dva první ročníky. Škola tedy vznikla jako průmyslová škola hornická.

V roce 1956 byl hornický obor doplněn o obor strojírenský. Tyto dva obory existovaly souběžně vedle sebe až do roku 1966. V tomto roce, kdy maturovali poslední studenti oboru důlní mechanizace a elektrifikace, byla napsána závěrečná tečka za hornickým oborem. Škola se ctí naplnila své poslání při výchově středních techniků pro doly na Sokolovsku. Připravila téměř 250 pracovníků hornického oboru v denním i dálkovém studiu. Zásadní změnou bylo zavedení stavebního studijního oboru technická zařízení budov 1977. Učitelé odborných předmětů se s velkou chutí pustili do zvládání zcela nových předmětů i technického vybavování oboru. V roce 1979 se rozšířil počet oborů o pozemní stavby. Tento obor skončil v roce 1986 a na škole jsou od té doby trvale zavedeny dva studijní obory – strojírenství (přechodně strojírenská technologie) a technická zařízení budov. Po roce 1990 byly strojní a stavební obory doplněny o obory management ve stavebnictví a management ve strojírenství. V roce 2005 škola rozšířila své portfolio o obor zaměřený na informatiku v ekonomice. Tímto se začíná psát nová éra školy, zaměřená na komunikační informační technologie. Na potřebu odborníků s tímto zaměřením v hospodářské praxi škola reaguje jako první v kraji, rozšířením nabídky o další obor – informační technologie se zaměřením na aplikace osobních počítačů. Po optimalizaci se ruší obory zaměřené na management a nově se zařadili obory pozemní stavitelství a geodézie.

V současné době na škole vyučujeme podle školních vzdělávacích programů informační technologie se zaměřením na aplikace osobních počítačů, informační technologie se zaměřením na informatiku v ekonomice, stavebnictví a technická zařízení budov. Od 1. září připravujeme otevřít nový obor stavební obnova, zaměřený na obnovu historických budov, pro které má škola ideální polohu, uprostřed památkové zóny města.

Za dobu své existence prodělala škola řadu převratných změn. Měnily se obory, doplňovalo a modernizovalo se vybavení. To vše svým úsilím zajišťovali lidé, zaměstnanci školy. Je velkým potěšením, že na škole působili a působí pracovníci, kteří se nespokojí s určitým stavem, ale usilují o neustálé zlepšování vzdělávacího procesu i potřebných podmínek.

Budovy, které škola získala, byly určeny jiným účelům, proto bylo třeba provést nemalé stavební úpravy. Z nich nejrozsáhlejší bylo propojení budov, čp. 2 a 3, které byly původně samostatné. Někdy se může zdát až úsměvné, že pro hornický obor byl ve sklepě vybudován cvičný prostor, který umožnil odborné práce jako v dole. Náročné bylo zařízení a vybavení dílen pro strojní obor. Pouze část školy byla vytápěna parou z kotelny sousední základní školy. Většina prostor včetně tříd, kabinetů, ředitelny byla vytápěna lokálními kamny na uhlí. Stejně tomu bylo i na domově mládeže. Zásadně změnit tento stav se podařilo až v 70. a 80. letech, kdy byly ve škole i na domově mládeže vybudovány plynové kotelny a ústřední teplovodní vytápění. Na přelomu 60. a 70. let se podstatně zmodernizovalo vybavení dílen a laboratoří, poté však nastala stagnace vzhledem ke značnému omezení investic. Nový stroj do dílen se podařilo zakoupit až v roce 1992. V roce 2003 škola dostala novou střechu a první učebnu výpočetní techniky propojenou do celoškolní sítě. V průběhu dalších let byla rekonstruována školní jídelna, kuchyně, koupelny a sociální zařízení domova mládeže. Postupně jsou odborné učebny vybavovány informačními technologiemi až na dnešní čtyři učebny ICT se softwarovým vybavením, které plně koresponduje s požadavky trhu práce. Komunikační a informační technologie jsou stále více využívány při výuce i v ostatních všeobecně vzdělávacích předmětech. Také komunikace mezi školou a rodiči probíhá formou informačního systému Bakalář, kde se může zákonný zástupce žáka pomocí dálkového přístupu denně informovat o jeho prospěchu a docházce.

Historie školy nás přesvědčuje o tom, že i v malém městě, jako je Loket, může po dlouhá léta existovat střední škola, pokud se dokáže přizpůsobovat změnám požadavků na vzdělání a technickému pokroku.

Při různých příležitostech zjišťujeme, že většina našich žáků je dobře připravena pro své budoucí povolání i pro život. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se zasloužili o rozvoj naší školy, šíření jejího dobrého jména a výchovu řady uznávaných odborníků.

Zdroj: Almanach SPŠ Loket, vydaný u příležitosti 40. výročí založení školy Almanach SPŠ Loket, vydaný u příležitosti 50. výročí založení školy

Vážení přátelé,

Střední průmyslová škola Loket oslavila 60. výročí svého založení. Po celou dobu své činnosti patří ke stálým a pevným oporám vzdělávacího systému v Karlovarském kraji.

Škola se nachází přímo na náměstí, ve středu malebného historického města, které si každý okamžitě zamiluje a i po letech se rád vrací. Připravili jsme pro Vás nový almanach – CD, ve kterém budete s nostalgií a lehkým úsměvem hledat své jméno. Nezřídka jsou zde i jména dětí našich absolventů.

Průmyslovka za svou šedesátiletou historii prošla řadou změn. V době svého založení byla orientována na hornictví a dobývání rud v našem kraji. V průběhu dalších let se její zaměření postupně měnilo, podle potřeb regionu, a byly zde vyučovány jak technické, tak ekonomické obory – strojírenství, technická zařízení budov, pozemní stavitelství, management ve stavebnictví, management ve strojírenství.

Nyní se na SPŠ Loket žáci vzdělávají v oborech – stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby nebo se zaměřením na stavební obnovu, informační technologie se zaměřením na aplikace osobních počítačů nebo se zaměřením na informatiku v ekonomice. V současné době pracujeme na inovaci a rozšíření stávající nabídky oborů.

Poskytujeme vzdělání, které odpovídá nejnovějším poznatkům vědy a techniky v daném oboru a zároveň připravuje žáky tak, aby našli uplatnění na trhu práce. Že se nám práce daří, dokládá celá řada uznávaných odborníků – absolventů školy.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se podílejí na výchově již několika generací technických odborníků a všem, kteří se zasloužili o šíření dobrého jména školy a její rozvoj. 

Přeji příjemně strávený den a řadu milých setkání s učiteli a spolužáky.

 

Ing. Bc. Dana Krulišová

                                                                          ředitelka školy

Kontakt

Střední průmyslová škola
T.G. Masaryka 3
357 33 Loket

Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz

všechny kontakty